Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda genellikle solunum sistemi, daha az olarak da deri ve genital sistem enfeksiyonları ile karakterize hastalık tablosu oluşturur.

Pastörella ve hemofilus cinsi mikroorganizmalar çeşitli hayvan türlerinde ve insanlarda özel enfeksiyonlara neden olurlar, ayrıca çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlara sekonder olarak katılırlar. Özellikle üst solunum yollarının viral ve bakteriyel orjiinli enfeksiyonlarında sıklıkla izole edilen mikroorganizmalardır. Pastörella cinsi mikroorganizmalar ayrıca çeşitli hayvan türlerinde (sığır, manda, koyun, keçi) hemorajik septisemik hastalıklara yol açarlar. Hemofilus cinsi mikroorganizmalar ise, kısraklarda genital sistem enfeksiyonuna neden olması yönünden de büyük önem taşımaktadır.

Pastörella mikroorganizmalar insanlarda; sığır, koyun, manda, domuz gibi evcil hayvanlarda; fare, kobay, tavşan gibi kemirgen hayvanlarda ve tavuk, ördek hindi gibi kanatlılarda enfeksiyon oluşturmaktadır. Üst solunum yollarında fakültatif patojen olarak bulunan pastörellalar vücut direncinin kırılması sonucu üreyerek enfeksiyon meydana getirirler.

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları
Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pasteurella multocida enfeksiyonları sığırlarda akut (septisemik), subakut (ödemli) ve kronik (pektoral) olmak üzere üç formda görülmektedir. Manda, koyun ve keçilerde de benzer formlarda görülen pastörelloz, tavuklarda perakut, akut, septisemik ve kronik seyretmektedir. Kronik seyirli tavuk kolerasında ise etkenin yerleştiği doku ve organlara göre nezlevi, otitis, deri, artiritis, peritonitis formu hastalık tabloları şekillenmektedir. Pastörella enfeksiyonlarının sağaltımında antibiyogram ile belirlenen etkili antibiyotiklerin kullanımı ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Hemofilus cinsi mikroorganizmalar insan, domuz, koyun ve kanatlılarda solunum yolu enfeksiyonu oluştururken, atlarda ve köpeklerde genital sistem enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Atlarda bulaşıcı metritise yol açan hemofiluslara tüm tek tırnaklılar duyarlıdır, klinik semptomlar ise yalnız dişilerde görülmektedir. Erkekler bulaşma yönünden önem taşımaktadır. Hemofilus enfeksiyonlarının sağaltımında uygun antibiyotiklerin kullanımı ile olumlu sonuçlar alınmaktadır.