Lenfopoez

Lenfopoez: Lenfositlerin oluşumuna verilen ad.